Garyu's Donkey Kong

www.facebook.com/comdotgame

Fullscreen Comments Bump
8371 8371 Garyu's Donkey Kong 61/100 (518)

Gay game by Garyu.

Dashiegames- "Donkey Bitch Ass." -Anonymous

-> Moar gay games! <-